Skip to content

Bantu bakwa Gumede and Gamede aniyeke impakamo nisebenzise isbongo esisodwa. Nawe Ngubeni siyabona njalo ukuthi wabalekela ukunquma✂️ umunwe kwa Ngubane lungisa story sakho kungenjalo uya kwa Ngubo. Sbiya no Sbaya thelelanani amanzi plz. Zondo no Zondi icacile intoyenu. Cele no Cwele bonisanani kugcatshwe. Nhlabathi no Ntuli ngicabanga ukuth kukhona eningakwenza. Khawula no Phungula nihlobene. Msimango no Msimanga nenzani ngempela nizisanganisa. Hlatshwayo no Hlabisa nihlobene nina xoxani. Masango no Sangweni nina ke nifuna induku nje kuphela. Mdunge no Dunge hlanganani bakith nithakathe ndawonye. Makhathini no McCarthy niqhathwa abelungu. Manyoni no Sibanyoni eyani idrama ngempela. Zwane buyela ku Nyawo please😒ayixabanisi nje icacile👏. Mathonsi 💦 buyela ku Mvula🌧️ awukwazi ukuqhamuka usuthwabaza wedwa☝. Ngidi🔒 awusondele ku Masango. Mngomezulu buyisela uZulu isbongo sakhe ubuyele kuMngoma yazi usimoshela ispace😒. Zuma shona ku Gwala vele niyinto eyodwa. Mnyamana no Manyama lungisani istory senu. Hlabisa no Nkomo niyadingana musani ukwenza izinto zibe nzima. Langa, Langakazi no Zulu kungakuhle nibe ndawonye kulo khisimuzi kungenjalo sinibuyisela straight ku Mafu. Kunene no Nene kuvele kuth angihambe nqunu angifisi nokuyicabanga nje idrama yenu✋. Mkhize no McKenzie kwaba iphutha lomlungu oyedwa nje owabheda ispelling😯 buyisanani. Yabonake nje eya Nzimande, uNdimande noMtimande ukuze ningabangisani, isuseni lento esekuqaleni nivele nibe uMande ngeke phela. Luthuli no Ntuli mxm indaba yenu iyacika😒. Khumalo no Nxumalo baxatshaniswa u “NX” sebehluleka nokubona ukthi itrap le bakith😣. Thusi no Dayimane xoxani manihluleka buyelani ku Nhlabathi ngeke phela sizwe ngani. Mvubu no Ngwenya lungisani istory senu anikwazi ukuthi ningasuka endaweni eyodwa mase nilana anisadlelani manihluleka buyelani ku Manzini. Yabona ke Shangase no Ntshangase baqhathwa umuntu oyedwa owayene gap emazinyweni ayikho phela le✋. Chili no Chiliza angaz bachilizana ubuni ngoba into eyodwa. Msomi no Nsomi kusenguye lomuntu owayene gap. Njomane noNgomane eyenu ke ayikhulumeki nokukhulumeka🙈😜😜 

9 thoughts on “Izibongo zakwa Zulu”

Leave a Reply

Your email address will not be published.