Skip to content

Yini iziphicaphicwano?

Iziphicaphicwano uhlobo lwenkulumo olusangxoxo yokuzijabulisa nokuchitha isizungu, kwabadala nakwabancane. Ngalomdlalo izingane zazifunda ukucabanga masinya futhi ngokucophelela.
Ngikuphica ngenkunzi yami ebomvu ehlala esibayeni esenziwe ngamatshe amhlophe.

(umlomo)Inkunzi ebomvu ulimi. Isibaya esenziwe ngamatshe amhlophe amazinyo.

Ngikuphica ngomama umile izingane ziyadansa.

Isihlahla namagatsha aso. Umama odansayo isihlahla simi ngesiqu saso bese amagatsha ayanyakaza kufanekiswa nokudansa ngoba epheshulwa ngumoya, wona azingane zesihlahla.

Ngikuphica ngomntinini uyangena kumntonono kodwa umntonono akangeni kumntinini.

Isitsha esikhulu nesincane. Incazelo ithi: umntinini uyisitsha esincane siyakwazi ukungena kwesikhulu kodwa umntonono isitsha esikhulu asingeni kwesincane.

Ngikuphica ngomagxuma azibambele.

Iphalishi, uma liphekwa ibhodwe livuliwe, lilokhu ligxuma bese likushisa.

Ngikuphica ngenyoka yami ehamba kuze kuse.

Umfula ogelezayo, ofanekiswa nenyoka, awumi uhamba imini nobusuku.

Ngikuphica ngedede elingahlalwa mpukane.

Umlilo – uyashisa ayikho into engasondela khona noma ihlale emlilweni.

Ngikuphica ngento yami ethi hamba ngizokugadela.

Ingidi noma ukhiye, uma uhamba ekhaya ufaka ingidi emnyango noma ukhiye.

Ngikuphica ngomakoti othi uma esezongena emzini akikize.

Isitimela – uma isitimela sesingena esiteshini sibanga umsindo.

Ngikuphica ngomama uyasuza izingane ziyabaleka

Isibhamu (ukuqhuma kwesibhamu abantu babaleke kakhulu)

Ngabe zikhona ezinye ozaziyo? Shiya i-comment ngezansi 👇

21 thoughts on “Iziphicaphicwano”

 1. Ngengubo yami ebanda kakhulu
  Ngethanga lamielinezingane eziningi
  Ngesigodi Sami esimbethe ingubo emhlophe
  Ngembenge egubuzela umhlaba

 2. Ngikuphicaphica ngomuntu owazalwa kuqala uyise nonina bengakazalwa wafa kuqala uyise nonina bengakafi. Kwathi ekungcwatshweni waqamela esifubeni sikanina khu

 3. 1. Ngiphicaphica ngamadoda amathathu ayokhonga kwangena eyodwa yagcwala indlu?
  2. Ngphicaphica ngomfundisi oshumayela aze ekhale?
  3. Ngiphicaphica ngonangunangu belapha?

 4. 1)nginiphica ngomama uyasuza ingane zyabaleka?!
  2)nginiphica ngomkhulu onamajazi amaningi?!
  3)nginiphica ngento yami ethi kungasitha ilanga inyamalale?!

Leave a Reply

Your email address will not be published.