uchwepheshe

Answer was selected as best
Yini inkece?

Inkece = Imali Kukhona amagama amqondo fanana, noma achaza into eyodwa. Lamagama abaluleke  kakhulu kwaZulu ngenxa yokuthi ayeyindlela yokuhlonipha. isibonelo: uma igama likababezala kamakoti kuwuManzi,...

July 6, 20215
Answer was selected as best
July 6, 20215
Received an upvote
Yini inoveli?

Inoveli umbhalo omude lapho okusuke kuxoxwa kuwo indaba eyenzeka kubalingiswa abathile endaweni ethile nangesikhathi esithile. Imvamisa kuba ngumlobi osixoxela le ndaba noma kube ngumlingiswa omkhulu endabeni...

July 6, 20212
Answer was selected as best
Izimpawu zokukhulelwa

ukweqiwa ukuya esikhathini isicanucanu nokuhlanza amabele azwelayo ukukhathala Uma usola sengathi ukhulelwe, kufanele uye emtholanpilo oseduze nawe noma kudokotela ukuze uhlolwe ukuthi ukhulelwe...

July 6, 20215
Answer was selected as best
July 6, 20215
Received an upvote
July 6, 20212
Answer was selected as best
July 6, 20215
Received an upvote
Khusho ukuthini “Ukusenga inkomo nenkonyane”

Isisho esithi "Ukusenga inkomo nenkonyane" singaletha ukudideka okukhulu uma usithatha ngendlela osibuka ngayo. Okokuqala inkonyane ayisengwa ngoba isuke ingakabi sezingeni lokuzala futhi ayinalo ubisi....

July 6, 20212
Answer was selected as best
Ukuphupha umuntu ongasekho ethetha?

Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni umuntu ohlobene naye ongasekho emhlabeni uyidlozi futhi uhlonyishwa kakhulu. Uma umuntu eshona, kukholelwa ekutheni uyahamba uya kubantu base mndenini wakhe asebashona....

July 6, 20215
Received an upvote
Ukuphupha ulwandle?

Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma...

July 6, 20212
Received an upvote
Ukubaluleka kwemfundo

Umuntu angafunda aze abe nengwevu. Usuku nosuku, unyaka nonyaka uyithuba lokuthi umuntu afunde okusha ukuze afinyelele ezifisweni zakhe. imfundo iyisikhali sekusasa eliqhakazile nelinenjabulo ngakho kumqoka...

July 5, 20212
Received an upvote
Ubungozi bezidakamizwa

ukufa kwabantu ezingozini eziningi ukudaleka kwezintandane ukulahlekelwa yimisebenzi ukuwa kwemizi ukungenwa yizifo ezithathelwana ngokocansi ezibandakanya ingculaza, kanye nokungena kwabantu...

July 5, 20212
Received an upvote
Yini umhlonyane?

Umhlonyane umcimbi wesintu owenziwa ngamaZulu, owenzelwa intombazane uma ingena ebuntombini (ukuthomba). Umuntu oyinhloko yomuzi ohlabela intombazane imbuzi. Iyalwe abantu abadala ngendlela yokuziphatha...

July 5, 20212
Answer was selected as best
Ukuphupha umuntu ongasekho ephila?

Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni umuntu ohlobene naye ongasekho emhlabeni uyidlozi futhi uhlonyishwa kakhulu. Uma umuntu eshona, kukholelwa ekutheni uyahamba uya kubantu base mndenini wakhe asebashona....

May 7, 20215
Answer was selected as best
Ukuphupha inyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo. Kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi -...

April 22, 20215
Posted an answer
Ukukhalelwa amasongo kaSigonyela : incazelo

Umakuthiwa ukhalelwe amasongo kaSgonyela usuke uboshwa ngozankosi(handcuffs) Kwathi ngo-1837 iNkosi uSigonyela waba nenkinga nombuso wakwazulu wayentshontshe izinkomo ezaziyigugu KwaZulu, izinkomo KwaZulu...

January 22, 20212
Posted an answer
Itshe selomele inhlama

Umuzi nomuzi wawuba netshe lokugaya. uma sekungasekho muntu noma kungasahlali muntu kuloyo muzi itshe lalisala lomelele inhlama yalokho okwagcina kugayelwe kulo ngoba lingasenakusetshenziswa muntu....

January 22, 20212
Posted an answer
Ababulali benyathi balala ucwayimbana : incazelo

Lesi saga saqanjwa kudala zingakabibikho izibhamu ezishaya into ebuqamama ziyilahle phansi. Phela ukubulala inyathi kwabe kungumsebenzi onzima odinga isibindi namandla. Phela izinyathi zivamise ukuhamba...

January 22, 20212
Posted an answer
Ukubona izikathi ngaphambi kokuba khona ama’washi

Endulo ayengekho amawashi namakhalenda ngenkathi izinkukhu zisalala emthini, hhayi emahhokweni njengoba sekwenzeka namhlanje. Phela izingcwepheshi nezincithabuchopho zakithi kobantu zabe zinobuchule obesabekayo....

January 22, 20212
Posted an answer
Imikhombe iyenanana

Umkhombe kwabe kuyisitsha sezipho esibaziwe, kususelwa lapho umakhelwane ehlabile, uye asike amavenge enyama afake ezitsheni (imkhombe) aphe omakhelwane khona bezodla nezingane zabo, sekothi ke nawe mhla...

January 22, 20212
Load More