Skip to content

uchwepheshe

Received an upvote
March 28, 2022 2
Answer was selected as best
Yini inkece?

Inkece = Imali Kukhona amagama amqondo fanana, noma achaza into eyodwa. Lamagama abaluleke  kakhulu kwaZulu ngenxa yokuthi ayeyindlela yokuhlonipha. isibonelo: uma igama likababezala kamakoti kuwuManzi,...

July 6, 2021 5
Answer was selected as best
July 6, 2021 5
Received an upvote
July 6, 2021 2
Answer was selected as best
Izimpawu zokukhulelwa

ukweqiwa ukuya esikhathini isicanucanu nokuhlanza amabele azwelayo ukukhathala Uma usola sengathi ukhulelwe, kufanele uye emtholanpilo oseduze nawe noma kudokotela ukuze uhlolwe ukuthi ukhulelwe...

July 6, 2021 5
Answer was selected as best
July 6, 2021 5
Received an upvote
July 6, 2021 2
Answer was selected as best
July 6, 2021 5
Received an upvote
July 6, 2021 2
Answer was selected as best
Ukuphupha umuntu ongasekho ethetha?

Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni umuntu ohlobene naye ongasekho emhlabeni uyidlozi futhi uhlonyishwa kakhulu. Uma umuntu eshona, kukholelwa ekutheni uyahamba uya kubantu base mndenini wakhe asebashona....

July 6, 2021 5
Received an upvote
July 6, 2021 2
Received an upvote
July 5, 2021 2
Received an upvote
July 5, 2021 2
Received an upvote
July 5, 2021 2
Answer was selected as best
Ukuphupha umuntu ongasekho ephila?

Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni umuntu ohlobene naye ongasekho emhlabeni uyidlozi futhi uhlonyishwa kakhulu. Uma umuntu eshona, kukholelwa ekutheni uyahamba uya kubantu base mndenini wakhe asebashona....

May 7, 2021 5
Answer was selected as best
Ukuphupha inyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo. Kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi -...

April 21, 2021 5
Posted an answer
Ukukhalelwa amasongo kaSigonyela : incazelo

Umakuthiwa ukhalelwe amasongo kaSgonyela usuke uboshwa ngozankosi(handcuffs) Kwathi ngo-1837 iNkosi uSigonyela waba nenkinga nombuso wakwazulu wayentshontshe izinkomo ezaziyigugu KwaZulu, izinkomo KwaZulu...

January 22, 2021 2
Posted an answer
Itshe selomele inhlama

Umuzi nomuzi wawuba netshe lokugaya. uma sekungasekho muntu noma kungasahlali muntu kuloyo muzi itshe lalisala lomelele inhlama yalokho okwagcina kugayelwe kulo ngoba lingasenakusetshenziswa muntu....

January 22, 2021 2
Posted an answer
Ababulali benyathi balala ucwayimbana : incazelo

Lesi saga saqanjwa kudala zingakabibikho izibhamu ezishaya into ebuqamama ziyilahle phansi. Phela ukubulala inyathi kwabe kungumsebenzi onzima odinga isibindi namandla. Phela izinyathi zivamise ukuhamba...

January 22, 2021 2
Posted an answer
Ukubona izikathi ngaphambi kokuba khona ama’washi

Endulo ayengekho amawashi namakhalenda ngenkathi izinkukhu zisalala emthini, hhayi emahhokweni njengoba sekwenzeka namhlanje. Phela izingcwepheshi nezincithabuchopho zakithi kobantu zabe zinobuchule obesabekayo....

January 22, 2021 2
Load More