0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Abantu abayi ngandawonye bengemanzi”?

Selected answer as best

Abantu abayi nganxanye bengemanzi

Add a Comment