0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba/Akukho zinyane lemvubu ladliwa yingwenya kwacweba isiziba”?

Anonymous Answered question June 17, 2021
Add a Comment