0

Bengifisa ukwazi ukuthi ibhalwa kanjani incwandi yobungani?

Selected answer as best
Add a Comment