0

Isisusa sezaga ezitshiyeneyo esokuzingela,ukufuya,ukukhonza amadlozi,ngokuqakathel kwezihambi lokukhulis abantwan

Sinovuyo Asked question July 28, 2022
Add a Comment