0

Ngicela ukuchazeleka umehluko phakathi kwesiko, usiko nosikompilo?

Selected answer as best
Add a Comment