0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Isilo siyawafinyeza amazipho”?

Selected answer as best
Add a Comment