0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu oseke wathandana naye phecelezi i ex yakho?

Anonymous Posted new comment June 14, 2022

Sanibon kusho ukuthini kuphupha i x yakho nibuyelene kukuhle nje

Kusho kutsi ukusebentisela umutsi, uyageza abite ligama lakho, ngoba ufuna nibuyelane noma kusho kutsi wahlukana naye usamtsandza

Add a Comment