0
0 Comments

Sanibona layikhaya. Ngihlushwa udlendle. Kwaqala kanje: ngiphupha ugogo wami ozala uma emile phezukolwandle engilulele ingalo engibizela khona olwandle, ngathi mangingena kulu zangena phakathi inyawo ngaphuma ngokushesha ngahlehla, emvakwalokho ngiluphupha lungijaha ngize ngifike ekhaya liphushe amawindi lifune ukungena ngenkani. Okokugcina ngiliphupha engathi ufuna ukubhukuda made alugcina ulwandle kuthe sesizongena sibhukude lwavele lwavuleka indlela ende engalingana me lane  yomgwaqo lwaphakama azange ngisangena. Ngiyacela ningichazele ukuthi ngabe kusho ukuthini. Ngiyabonga

Nonhlanhla Asked question April 21, 2021
Add a Comment