0

Ngiphupha ubaba wengane kuthiwa uyocela ephethe izimbuzi eziwu 4 ezincane lezimbuzi kungathi imina ebekuthiwa angizithenge emsebenzini ngizithenge uma esefika uthi angishongo ukuthi izimbuzi eziwu 4 ngithe eziwu 3 ngithi mina ungangibhedeli mina ngithenge yonke into ebikwi list ebhaliwe kwashoda umkhonto ngoba imali iphelile bese kuqhamuka umngani wakhe ngithi mina uyaphi umngani wakho nezimbuzi athi uyocela umawengane endala ave epaquzile efuna imali kube worse engasayitholi kimina ngoba wayethe angimboleke manje ngithi angisenayo nabantu bakubo abamsupport bathi waze wamsukela umthakathi ngithi mina hawu sebebona ukuthi umthakathi athi umngani yebo kodwa yena ucc uthi umi ngeziwasho lezi ezithengwayo abese eziyisa kumalume wakhe azibusise bese emgcoba omunye umuthi emathangeni ngithi mina akasho ngani ukuthi unezinhlanga enkomeni nomuthi awugcobayo njalo uma elala nendoda athi umngani yazi uqinisile ebese ephumela emnyango abunye nento enezinhlavu njengopelepele uma usuyophela
usuyophela langemuva athi nansi into umawengane ebesula ngayo eqeda ukuchama buka injani imhlophe langaphambili akubi nje umuntu uma efaka penty line athi ngaze ngamzwela umngani wami uyophaphama kude ngiphaphame

Makastufuza Asked question January 19, 2021
Add a Comment