0

ngiphuphe ngigijinyiswa abotsotsi kodwa ngikhonile ukubashiya bangigijimisa ngasemfuleni omkhulu

Thembi Asked question May 15, 2022
Add a Comment