0

Ukuphuph  uphalaza  ngomuthi  omhloph  usebhakeden  uthi  uqed  kulibeka  phans  ibhaked  kade  uphuz  umuthi  bes  kubakhon  inyoka  emhlophe  encane  emthin  wakho  lobuwuphuz

Dudu Asked question April 29, 2022
Add a Comment