0

Ukuphupha ulwandle lunolaka kodwa luhlanzekile, lapho ngimi khona kwavela izinyawo zosana lumbozwe ishlabathi. Kwase kumbeka umgodi omkhulu ngemuva kwalapho ngimi khona ngilinde ukukhombisa amaphoyisa ukuthi ngilubonephi usana. Kwabe sekuqhamuka amagagasi amakhulu afike agugula bonke abantu  nakho konke obekusondele olwandle kodwa mina awangithintanga. Amagagasi ahambe aze ayophazamisa nezakhiwo eziso delene nolwazi kodwa ngilokhu ngimi lapho ngigade lolusana. Ngabe kuchaza ukuthini

Answered question
Add a Comment