0
  1. Kungani kukuhle ukuba intsha yase afrika ilandele amasiko ayo hhayi lezing izizwe
  2. Luyini usiko
  3. Kungani usiko mpilo lasemelika linomthelela omubi entsheni yase Afika
Add a Comment